Komanditná spoločnosť ako jedna z foriem podnikania

O komanditnej spoločnosti môžeme hovoriť ako o právnickej osobe založenou za účelom podnikania. Platí tu rovnaké pravidlo ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným, že spoločníci ručia len do výšky svojho nesplateného vkladu.

kancelář

Delenie:
            1.komplementári
                2.komanditisti
Na založenie komanditnej spoločnosti je potrebné mať aspoň jedného komplementára a jedného komanditistu. Kým komanditista ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu tak komplementár ide na trh s kožou von a ručí celým svojim majetkom.
Pri založení sa uzatvára spoločenská zmluva, ktorú si môžu spoločníci svojvoľne pozmeniť, pretože sa jedná o dispozitívny (mennú) právny akt ak tak však neurobia bude spoločenská zmluva platná tak ako je to stanovené v Obchodnom zákonníku.
Komanditista je povinný pri vstupe do spoločnosti vložiť minimálne stanovenú čiastku 250 eur pokiaľ si však spoločníci určia inú hodnotu v spoločenskej zmluve tak sa môže jednať aj o vyššiu čiastku.

Obchodné meno
Čo sa  týka názvu spoločnosti to musí obsahovať komanditná spoločnosť alebo aspoň skratku k.s.. Ak by sa však spoločníci dohodli, že v názve bude zakotvené meno niekoho z komanditistov tak táto osoba automaticky hneď ručí celým svojim majetkom rovnako ako komplementári.
Založenie
Založiť komanditnú spoločnosť musia minimálne dve osoby tj. 1 komanditista a 1 komplementár.
Náležitosti, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva

  • Obchodné meno a sídlo spoločnosti
  • Predmet podnikania
  • Výška vkladov komanditistov
  • Stanovenie komplementárov a komanditistov

podnikatel
Rozdelenie zisku a znášanie straty
Azda najdôležitejšou súčasťou podnikania je pravidlo rozdeľovania ziskov.
Delenie zisku:

  • Zisk sa delí na polovicu medzi komplementármi a komanditistami
  • Medzi komplementárov sa delí polovica zisku rovným dielom medzi nich
  • Polovica zisku určená pre komanditistov sa rozdelí medzi nich podľa výšky splatených vkladov

Ak sa však spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli inak riadia sa podľa daných dohodnutých a podpísaných dohôd.

Previous post Doprajte izbovým rastlinám dostatok svetla a vody
Next post Pochôdznesklo – jedinečné riešenie poschodí