Ako si poradiť s podaním daňového priznania k Vášmu bytu?

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, asi Vám neunikla informácia, že do 31. januára každého roka je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností.

vila
 
Kto podáva daňové priznanie?
Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome. Vlastníctvo nadobúdate zápisom do katastra nehnuteľností. V prípade, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom bude každá osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak je vlastníkov viac a všetci súhlasia, môže ich pri podaní daňového priznania zastupovať jeden z nich. Ak máte nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom ste obaja, pričom za daň ručíte spoločne. Podávate teda iba jedno daňové priznanie. Základom dane je celková výmera podlahovej plochy bytu.
 
Kedy sa podáva daňové priznanie?
Daňová povinnosť Vám ako daňovníkovi vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti. Ak sa stanete vlastníkom v období 2. januára 2019 – 1. januára 2020 (vrátane), daňová povinnosť Vám vznikne 1. januára 2020 a daňové priznanie musíte podať najneskôr do 31. januára 2020.
Rozhodujúcim je termín, kedy Vás kataster zapísal na list vlastníctva ako vlastníka. Ak kúpnu zmluvu na byt podpíšete v decembri 2019, ale vklad bude povolený až 2. januára 2020, máte čas na podanie daňového priznania až do 31. januára 2021. Ak však bude vklad povolený ešte 1. januára 2020, budete ho musieť podať najneskôr do 31. januára 2020.

kalkulačka
 
Čo ak ste byt predali?
Ak nadobudnete vlastnícke právo k bytu v čase 2. januára 2019 – 1. januára 2020 (vrátane) a byt budete ďalej predávať a nový kupujúci bude zapísaný na katastri ako vlastník najneskôr do 1. januára 2020 (vrátane), daňová povinnosť vznikne jemu. Ak bude nový kupujúci zapísaný ako vlastník až 2. januára 2020 vzniká daňová povinnosť Vám, ako pôvodnému vlastníkovi. Novému vlastníkovi vznikne táto povinnosť až k januáru 2021.
 
Kedy platiť?
Daň budete platiť až keď Vám po podaní daňového priznania mesto zašle rozhodnutie, v ktorom Vám určí túto povinnosť. Bude obsahovať aj presnú výšku a lehotu platby. Všeobecná lehota na zaplatenie je 15 dní, no počíta sa od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré trvá ďalších 15 dní. V praxi to znamená, že ak máte všeobecnú lehotu 15 dní, v skutočnosti máte na zaplatenie 30 dní od prevzatia rozhodnutia.
Formuláre a poučenia k dani z nehnuteľnosti je možné nájsť aj na rôznych internetových stránkach.

Previous post Masáž lingamu a jej duchovný podtext
Next post Boj o vlastný rozum