Informačná povinnosť predávajúcich

Všetci predávajúci (teda podnikatelia, ktorí zákazníkovi predávajú výrobky alebo poskytujú služby), sú teraz povinní informovať zákazníka jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom o subjektu mimosúdneho riešenia sporov, ktorý je pre daný typ ponúkaného, predávaného, poskytovaného alebo sprostredkovaného výrobku alebo služby vecne príslušný. Informácie musia ochrana spotrebiteľa zahŕňať tiež internetovú adresu http://www.carpathianag.com/lost-user-name/ tohto subjektu. Ak predávajúci prevádzkuje internetové stránky, musí uviesť tieto informácie aj na týchto internetových stránkach. Ak zmluva uzavretá medzi predávajúcim a zákazníkom odkazuje na obchodné podmienky, je nutné uviesť informácie aj v týchto obchodných podmienkach.

Je lepšie urovnať všetko priamo

V prípade akým je ochrana spotrebiteľa a sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý sa nepodarilo medzi stranami urovnať priamo, poskytnúť zákazníkovi informácie uvedené v predchádzajúcom bode v listinnej podobe alebo na inom stálom nosiči. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov je pritom v oblasti finančných služieb finančný arbiter, v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb Český telekomunikačný úrad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva Energetický regulačný úrad a v prípadoch, keď nie je daná pôsobnosť vyššie uvedených orgánov Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný orgán poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu.

Informačná povinnosť predávajúcich
4.3 (86.67%)21